ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಪಂಚತಾರಾ-ನಂತರ-ಮಾರಾಟ-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
ISO9001-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
BV-ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
CCS-ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಹೈಟೆಕ್-ಉತ್ಪನ್ನ-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ